Algemene voorwaarden

Belgische reisblog Somewhere Outdoor

1. Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Somewhere Outdoor’: Jurian Cuypers ingeschreven onder het ondernemingsnummer  BE 0739.656.870.

  • ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Somewhere Outdoor in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
  • ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
  • ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Somewhere Outdoor en de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website. In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Somewhere Outdoor behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Somewhere Outdoor is bereikbaar via info@somewhereoutdoor.be

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Somewhere Outdoor besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website.


Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Somewhere Outdoor en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Somewhere Outdoor gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Somewhere Outdoor in de bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan Somewhere Outdoor heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Somewhere Outdoor worden gecorrigeerd.


De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

4. Hoe verloopt de betaling?

Klanten hebben de mogelijkheid te betalen per Bancontact.
Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.


Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Somewhere Outdoor stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Somewhere Outdoor behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling en met uitzondering van duidelijk vermelde afwijkende leveringstermijnen (bijvoorbeeld omwille van vakanties). Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.


In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Somewhere Outdoor doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Somewhere Outdoor neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

6. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.
Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Somewhere Outdoor schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.


De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Somewhere Outdoor is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

7. Herroepingsrecht

Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Somewhere Outdoor:
– De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
– Naam en adres van de Consument;
– Handtekening van de Consument;

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Somewhere Outdoor en een retour document aanvragen via info@somewhereoutdoor.be. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de Consument.
Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht en bij een onbeschadigd en volledig product, zal Somewhere Outdoor binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Consument aan Somewhere Outdoor betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument.

8. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Somewhere Outdoor geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Somewhere Outdoor hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Somewhere Outdoor, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Somewhere Outdoor niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Somewhere Outdoor is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Somewhere Outdoor. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Alle rechten op de producten zijn voorbehouden. Niets uit deze eventuele uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

11. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Somewhere Outdoor, of overeenkomsten die met Somewhere Outdoor gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

Scroll naar boven